Kodukord

Kinnitatud Puhja LA direktori kk. nr. 1-4/12-03.07.18
Puhja Lasteaed Pääsusilm

KODUKORD

  1. peatükk

ÜLDSÄTTED

1. Eesmärk ja üldsätted

(1) Puhja Lasteaed Pääsusilm kodukorra eesmärk on lasteaia ja lapse pere vahelise koostöö edendamine, turvalise mängu- ja õpikeskkonna tagamine ning lapsevanemate informeerimine lasteaia töökorraldusest.

(2) Puhja Lasteaed Pääsusilm (edaspidi lasteaed) kodukord on täitmiseks lastevanematele, lasteaia töötajatele ja kõigile teistele isikutele, kes viibivad lasteaia territooriumil.

(3) Puhja Lasteaed Pääsusilm kodukorra aluseks on järgmised õigusaktid: Eesti Vabariigi haridusseadus, koolieelse lasteasutuse seadus, koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava, sotsiaalhoolekande seadus, Eesti Vabariigi lastekaitse seadus, tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule ning tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale.

(4) Puhja  Lasteaed Pääsusilm kodukord toetub järgmistele Elva vallavalitsuse ja lasteaia poolt välja antud dokumentidele ja korraldustele: Puhja Lasteaed Pääsusilm põhimäärus, Puhja Lasteaed Pääsusilm õppekava, Puhja Lasteaed Pääsusilm arengukava, Puhja Lasteaed Pääsusilm päevakava, Puhja Lasteaed Pääsusilm töökorralduse reeglid,  Puhja Lasteaed Pääsusilm riskianalüüs.

(5) Kodukord on avalikustatud lasteaia kodulehel puhja.lasteaed.elva.ee ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

2. Tööaeg

(1) Lasteaed on avatud tööpäeviti kell 7.00 kuni 18.00, sõimerühm kell 7.00-17.00.

(2) Lasteaed on suletud riiklikel pühadel ja suvel töötajate kollektiivpuhkuse ajal.

(3) Suvekuudel  on lasteaia töö korraldatud, arvestades laste arvu, töötajate puhkusi ja majas teostatavaid remonttöid. Töötavad suverühmad, mis on komplekteeritud, arvestades laste arvu ja vanust.

(4) Lasteaia lahtiolekuaeg on lühendatud kolme tunni võrra uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval.

(5) Lasteaed võib olla suletud eriolukordadel (elektrikatkestus, veeavarii  või personali õppepäev jm). Teistel juhtudel lühendatakse lasteaia tööpäeva hoolekogu ettepanekul ja Elva Vallavalitsuse loal ning sellest teavitatakse lapsevanemaid ette mõistliku aja jooksul.

3. Laste lasteaeda vastuvõtmine

(1) Lasteaeda laste vastuvõtmine ja sealt välja arvamine toimub vastavalt Elva Vallavalitsuse kehtestatud Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise korrale Elva vallas.

 

  1. peatükk

LASTEAIATASU

4. Lasteaiatasu

(1) Lasteaiatasu koosneb lapsevanema poolt kaetava osa määrast (edaspidi osalustasu) ja toidupäeva maksumusest.

(2) Lastevanemate poolt kaetava osa määr ühe lapse kohta on 15 eurot kuus,  alates 01.01.2019 (Elva  Vallavolikogu määrus nr 36 RT IV 29.05 2018.a.) on tasu kuus 20 eurot, mida makstakse 12 kuud õppeaastas.

(3) Osalustasu maksmise kohustus algab lapse lasteaia nimekirja arvamise kuust ja lõpeb lasteaia nimekirjast väljaarvamise kuuga.

5. Toidukulu

(1) Toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kehtestab Puhja Lasteaed Pääsusilm direktor käskkirjaga.

(2) Toidukulu päevamaksumus on alates 01.09.2018.a. 1 euro 80 senti (Puhja Lasteaed Pääsusilm direktori käskkiri nr 1-4/9, 09.05.2018).

6. Lasteaiatasu arvestamine

(1) Lasteaiatasu arvestatakse möödunud kuu eest. Arved koostab Elva vallavalitsuse finantsosakond

 (2) Kui lapsevanem teatab lapse puuduma jäämisest hiljemalt kell 9.00, arvestatakse laps toiduarvelt maha alates järgmisest päevast.

(3) Kui lapsevanem ei teata lapse puuduma jäämisest, on laps kolm esimest päeva toiduarvel ja ümberarvestus tehakse alates neljandast päevast.

(4) Laps võetakse uuesti toiduarvele siis, kui lapsevanem on sellest teatanud eelmise tööpäeva hommikul hiljemalt kell 9.00

7. Lasteaiatasu

(1) Lasteaiatasu arve esitatakse elektrooniliselt lapsevanema e-posti aadressile, hiljemalt iga kuu 10. kuupäevaks.

(2) Lasteaiatasu on võimalik maksta panga kaudu Elva Vallavalitsuse arvele, maksekorraldusele tuleb märkida arve number.

(3) Lapse eest, kes alustab lasteasutuses koha kasutamist pärast 15. kuupäeva või lõpetab lasteasutuses koha kasutamise enne 15. kuupäeva, esitatakse arve nende kuude eest 50% osalustasu määrast.

(4) Lasteaiatasude maksmise tähtaeg on arvel märgitud kuupäev.

(5) Lapsevanemal on võimalik taotleda Elva Vallavalitsuselt toetust toiduraha hüvitamiseks õppe- ja kasvatustegevuse perioodil .

 

  1. peatükk

LAPSE LASTEAEDA TULEMINE JA KOJU MINEMINE

8. Lapse esmakordne lasteaeda tulemine

(1) Enne lapse esmakordset lasteaeda tulekut lepivad rühma õpetajad ja pere kokku tutvumisvestluse aja lasteaias.

(2) Lapse esmakordsel lasteaeda tulekul on vajalik, et  Eesti Lasteaedade Internetipõhises Infosüsteemis (edaspidi ELIIS) luuakse lapsevanemale konto lapsevanema taotluse alusel,  et tagada info kättesaamine.

(3) Lapse esmakordsel lasteaeda tulekul planeerib aega lapse harjutamiseks laste kollektiiviga. Sõltuvalt lapse iseloomust ja käitumisest on harjumisaeg erinev, kuid sõimerühma ja noorema rühma lapsel mitte lühem kui 1 nädal.

(4) Enne lapse esmakordselt lasteaeda tulles on vajalik rühma õpetajaid koheselt teavitada lapse tervislikest eripäradest, toitumisega seonduvast (toiduallergia, astma, diabeet jms), käitumise ja harjumustega seotud tähelepanekutest või soovidest.

(5) Lapse sõimerühma tulles on soovituslik, et laps oskab iseseisvalt süüa ja käia potil ning mähkmeid kasutatakse vajadusel üksnes lõunaune ajal.

9. Info jagamine

(1) Õppeaasta alguses annab lapsevanem rühma õpetajatele elukoha täpse aadressi, kontakttelefonide numbrid ning e-posti aadressi ning lapsevanem vastutab andmete õigsuse ja muutuse eest.

(2) Kontakttelefoni numbri muutusest teatab lapsevanem rühma õpetajaid koheselt.

(3) Bussiringi teenust kasutavate laste vanematel on kohustus külastada lasteaeda ja võtta külastuse käigus õpetajaga kontakti vähemalt 1 kord nädalas.

10. Lapse lasteaeda tulemine ja koju minemine

(1) Lapsevanemal on võimalus tuua laps lasteaeda ja viia lasteaiast ära talle sobival kellaajal, arvestades rühma päevakava.

(2) Lapse tulekust peale kella 9.00 või mittetulemisest (haigus või muud põhjused) teatab lapsevanem hiljemalt sama päeva hommikul rühma õpetajale või lasteaia telefonil 7451205. Infot saab edastada rühma õpetajatele ELIISi vahendusel.

(3) Pärast lapse haigust lasteaeda naasmisest teatab lapsevanem hiljemalt eelmisel tööpäeval kell 9.00.

(4) Laps tuleb lasteaeda ja läheb lasteaiast ära koos täiskasvanud saatjaga, kes hommikul annab lapse isiklikult üle rühma õpetajale ja õhtul lahkub, võttes eelnevalt õpetajaga kontakti. Last ei tohi lasteaia territooriumilt ära viia õpetajaga kontakti võtmata. Bussiringiga saabuvad lapsed annab rühma üle bussiringi saatja.

(5) Õpetaja ei anna last kojuminekuks üle alaealisele, võõrale või joobes isikule. Lapsele järgi tulnud joobes isikust teavitatakse lasteaia direktorit, piirkonna lastekaitsetöötajat või vajadusel valla konstaablit.

(6) Õpetaja annab lapse kooliealisele õele või vennale üle vaid lapsevanema vastava kirjaliku avalduse põhjal, mis on esitatud direktorile

(7) Vanema rühma laps (koolieelik) võib iseseisvalt lasteaeda tulla või sealt lahkuda lapsevanema vastutusel ja kirjaliku avalduse põhjal, kuhu on märgitud lasteaeda tuleku või lasteaiast lahkumise kellaaeg ja esitab selle direktorile.

(7) Lapsevanem peab arvestama, et ta jõuab lapsele järgi, lapse riietatud ja koos lapsega lasteaiast lahkuda hiljemalt kella 18.00-ks.

(8) Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järele õigeaegselt, on tal kohustus teatada sellest koheselt rühma õpetajale. Lapsest, kellele pole kella 18.00-ks järele tuldud, teatab rühma õpetaja lasteaia direktorile, piirkonna lastekaitsetöötajale või politseile.

(9) Soovitav on, et vanema rühma laps käiks lasteaias pidevalt kohal. See loob eelduse, et laps omandab teadmised ja oskused vastavalt lasteaia õppekavale ning saavutab eeldatava koolivalmiduse.

(10) Lapsevanem ei saada õpetajale teateid lapse kaudu, vaid ainult kirjalikult, telefoni, e-posti või ELIISi kaudu.

11. Laste bussiring

(1) Käesolev paragrahv reguleerib Elva Vallavalitsuse korraldatud Ulila alevikus ja Rämsi külas ning sealses lähiümbruses elavate laste, kes on vähemalt 3-aastased ja saavad õppeaasta jooksul 4-aastaseks, vedu lasteaeda ja tagasi kokkulepitud liinil (edaspidi bussiring).

(2) Bussiring töötab vallavalitsuse kehtestatud aegadel (üldjuhul 1. septembrist kuni 31. maini.

(3)Bussiringi teenuse kasutamiseks õppeaastal esitab lapsevanem või eestkostja (edaspidi vanem) vormikohase kirjaliku avalduse lasteaia direktorile.

(4) Bussiringi teenust võib taotleda ja kasutada, kui vähemalt ühe vanema ja lapse rahvastikuregistri järgne elukoht on Elva vald.

(5) Lasteaia direktor hindab avalduse alusel bussiringi teenuse kasutamise vajadust ja teeb vastava otsuse ning teavitab sellest vanemat taasesitamist võimaldavas vormis. Otsus tehakse iga õppeaasta kohta eraldi.

(6) Avalduse rahuldamise korral esitab vanem allkirjastatud vormikohase volituse (edaspidi volitus) bussiringi teenuse kasutamise kohta lasteaia direktorile.

(7) Bussiringil on kaasas lasteaia esindajana bussisaatja (edaspidi bussisaatja).

(8) Lapse üleandmine bussiringil toimub:

1) hommikul annab vanem või tema kirjaliku volituse alusel muu täisealine isik lapse üle volituses kokkulepitud peatuses bussisaatjale kokkulepitud bussipeatuses;
2) lasteaeda saabudes annab bussisaatja hommikul lapse üle rühma õpetajale/õpetaja abile.
3) Õhtul võtab bussisaatja lapse vastu rühma õpetajalt/õpetajaabilt;
4) õhtul võtab vanem või tema poolt kirjaliku volituse alusel muu täisealine isik lapse vastu bussisaatjalt kokkulepitud peatuses.

(8) Juhul kui vanem ei ole täitnud käesoleva paragrahvi lõike 8 punktis 1 nõuet ja jätnud lapse järelevalveta bussipeatusse, võtab bussisaatja lapse bussipeatusest bussi peale, kuid ta on kohustatud järelevalveta jäetud lapsest teatama lasteaeda jõudes lasteaia direktorile või tema asendajale.

(9) Juhul kui vanem ei ole täitnud käesoleva paragrahvi lõike 8 punktis 3 sätestatud nõuet võtta laps peatuses vastu, viib bussisaatja lapse bussiringi lõppedes lasteaeda tagasi ja annab üle rühma õpetajale/abiõpetajale.

(10) Bussisaatjal peab olema bussiringi kestel kaasas lapse ja vanema andmed.

(11) Bussiringi väljumisajad teatatakse enne iga uue õppeaasta algust lapsevanematele e-posti kaudu, elektroonilises päevikus ELIIS, rühmade infostendidel ja lasteaia kodulehel.

(12) Bussiringi teenust kasutavate laste vanemad on kohustatud vähemalt üks kord nädalas käima lasteaias info vahetamiseks lapse tegevuse ja arengu kohta.

(13) Bussiringi teenus lõpetatakse tähtaja saabudes või lapsevanema soovil  lasteaia direktorile esitatud kirjaliku avalduse põhjal.

(14) Direktor võib lõpetada bussiringi teenuse kasutamise, kui vanem ei ole täitnud käesoleva paragrahvi nõudeid.

 

4.peatükk

RIIETUMINE

12. Lapse riietus

(1) Laps tuleb lasteaeda puhaste ja tervete riietega ning korrastatud välimusega, sh on korrastatud lapse juuksed. Tüdrukutel, kellel on pikad juuksed, peavad olema need patsis või soengusse seatud.                                                

(2) Lapse riided ja jalanõud peavad vastama kasvule ja ilmastikule.

(3) Lapse riided ja jalanõud peavad olema tähistatud lapse nimega. Riietel ei tohi olla pikki nööre jm ohtlikke detaile.

(4) Vajalikud on:

1) vahetusjalanõud: soovitavalt sandaalid või lahtised kingad, mille jalgapanekuga ja äravõtmisega laps ise hakkama saab. Soovitav on lapsel kanda libisemiskindla tallaga jalanõusid;
2) magamisriided: pidžaama või öösärk;
3) võimlemisriided saalis toimuvateks liikumistegevusteks eraldi riidest koti sees. Võimlemisriideid tuleb pesta ja korrastada.
4) jalanõud, mis sobivad sügisel ja kevadel liikumistundideks õues;
5) eraldi õueriided, mis ei sega lapse vaba tegevust ja mängu erinevatel aastaaegadel ja ilmastikuoludes;
6) vahetuspesu, -sokid, -kindad;
7) sõimerühma lapsele vahetusriided nii toas kui õues olemiseks, vajadusel mähkmed kasutamiseks lõunaune ajal;
8) juuksehari või kamm ja vajadusel juukseklambrid või patsikummid;
9) pabertaskurätikud;
10) suveperioodil on päikesekaitseks vajalik õhuke müts või rätik;

 

  1. peatükk

 TOITLUSTAMINE

13. Toidukorrad

(1) Lasteaias on 3 toidukorda:

1) hommikusöök kell 8.30;
2) lõunasöök sõimerühmal kell 12.15, aiarühmadel kell 12.30;
3) õhtuoode kell 16.00.

 (2) Lapse toitumise eripäradest, toitumisharjumustest või arsti poolt diagnoositud allergiast tuleb teavitada rühma õpetajaid.

14. Menüü

Menüü on koostatud vähemalt kaheks nädalaks. Kahe nädala menüü on iga rühma infostendil ja kättesaadav ELIISis ja lasteaia kodulehel

15. Maiustused

Keelatud on lapsele kaasa anda närimiskummi ja maiustusi. Lapse sünnipäeva  korral võib laps kostitada teisi lapsi maiustustega (va näts), arvestades seejuures laste arvuga rühmas.

 

  1. peatükk

LAPSE TERVISE, HEAOLU JA ARENGU TOETAMINE

16. Lapse tervislik seisund

(1) Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal võimaluse korral kohandab päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

(2) Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös lasteaia pidajaga laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.

 (3) Lasteaia õpetajal on õigus keelduda vastu võtmast haiguse tunnustega last (palavik, tugev nohu, tugev köha, silmapõletik, kõhulahtisus jms).

(4) Kui laps on lasteaiast koju saadetud ilmsete haigustunnustega, siis peab ta olema kodus jälgimisel kuni haigustunnuseid rohkem ei esine.

(5)Päeva jooksul haigestunud lapsest teavitatakse vanemat telefoni teel. Haigestunud laps tuleb lapsevanemal viia koju.

17. Lapse haigestumine

(1) Lapse haigestumisel lasteaias antakse talle esmaabi, teatatakse vanemale ja vajadusel kutsutakse kiirabi tel nr 112.

(2) Lapse haigestumisel nakkushaigusesse tuleb lapsevanemal kindlasti teavitada sellest lasteaeda.

 

  1. peatükk

MÄNGUASJAD JA LASTE SÜNNIPÄEVAD

18. Mänguasjad

(1) Lasteaeda võib kodust kaasa tuua puhtaid mänguasju või raamatuid rühma õpetaja teadmisel ja kokkuleppel.

(2) Soovitav on mitte kaasa tuua kalleid, kergesti purunevaid, ohtlikke ja väga väikesi mänguasju.

(3) Keelatud on kaasa tuua militaarseid mänguasju, raha, nutiseadmeid ja tugevat heli tekitavaid mänguvahendeid.

(4) Lasteaed ei vastuta kodust kaasa võetud mänguasjade ja laste väärismetallist ehete (kõrvarõngad, ketid jms) kadumise või purunemise eest.

(5) Keelatud on kanda rippuvaid kõrvarõngaid.

(6) Lapsel on kohustuslik kanda jalgrattakiivrit, kui ta sõidab  jalgrattaga või tõukerattaga (SM määrus nr 61 § 9 lg 9, 24.09.2010).

(7) Lapsele kaasa antud kelk või suusad peavad olema tähistatud lapse nimega. Lasteaia õuealale jäetud kodust toodud rataste ja kelkude eest lasteaed ei vastuta.

 19. Laste sünnipäevade tähistamine

(1) Lasteaias tähistatakse laste sünnipäevi vastavalt rühma traditsioonidele ja kokkuleppele rühma lastevanematega.

 

  1. peatükk

KOOSTÖÖ

20. Lapse väärkohtlemine

(1) Personal on kohustatud andma teavet valla- või linnavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on tekkinud kahtlus, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

21. Koostöö lastevanematega

(1) Lasteasutus toetab lapse perekonda, soodustab lapse kasvamist ja arenemist ning arvestab  tema individuaalsusega.

(2) Pidev ja asjalik koostöö lastevanemate ja lasteaia vahel ning aktiivne osalemine lasteaiaelus on aluseks lapse kohanemisele ja turvatunde tagamisele lasteaias.

(3) Info lasteaias toimuvate ettevõtmiste ja ürituste kohta, iganädalane õppe- ja kasvatustegevuse plaan, menüü ja muud olulised teated on lastevanematele välja pandud iga rühma infostendil ning kättesaadavad ELIISi kaudu.

(4) Kaks kuni kolm korda aastas toimuvad iga rühma lastevanemate nõupidamised.

(5) Vähemalt  kord aastas  ja soovituslikult õppeaasta alguses, toimub lastevanemate üldkoosolek.

(6) Üks kord aastas (märts – mai) toimuvad arenguvestlused. Vajadusel ja kokkuleppel lastevanematega toimuvad täiendavad vestlused. Lapsevanem  osaleb lapse arenguvestlusel, rühma koosolekul ja ühissündmustel.

(7) Info, abi, nõuande jne saamiseks või ettepanekute tegemiseks tuleb pöörduda rühma õpetaja, lasteaia direktori, logopeedi või  hoolekogu liikmete poole.

(8) Lapsevanema vastutusel avalduse alusel iseseisvalt lasteaias käivate vanema rühma laste ja bussiringi teenust kasutavate laste vanemad on kohustatud lasteaeda külastama ning võtma külastuse käigus õpetajaga isiklikult kontakti vähemalt 1 kord nädalas.

(9) Lasteaia õppekava on koostatud eeldusel, et selle läbides on laps valmis kooli minema. Koolivalmiduse saavutamiseks on vajalik lasteaia ja kodu vaheline järjepidev koostöö.

(10) Lapsevanemal on võimalus tutvuda rühmas toimuvate tegvustega kohapeal kui ta on eelnevalt õpetajaga kokku leppinud.

(11) Personal on kohustatud andma teavet valla- või linnavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on tekkinud kahtlus, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

 

9. peatükk

 TURVALISUSE TAGAMINE

22. Turvaline keskkond

(1) Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsiliselt ja vaimselt ohutu ja turvalise keskkonna, mis pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

(2) Lasteaias kasutusel olevad mängu- ja õppevahendid vastavad laste eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutamise.

(3) Lasteaias kasutusel olev mööbel vastab laste eale ja kasvule ning on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ning lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.

(4) Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline sissepääs lasteaia ruumidesse on keelatud.

(5) Lasteaia hoones on elektrooniline valve.

(6) Kõik territooriumile sisenevad või sealt väljuvad isikud sulgevad enda järel väravad.

(7) Lasteaia õueala on mootorsõidukitele suletud v.a lasteaeda teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.

(8) Lasteaia hoones ja territooriumil on keelatud suitsetamine, e-sigareti kasutamine ja alkohoolsete jookide tarbimine.

(9) Lasteaia territooriumil on keelatud viibimine lemmikloomadega.

(10) Tuleohutuse tagamiseks on lasteaia hoonesse paigaldatud automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem.

(11) Õppekäigul transpordiga koostab rühma õpetaja nimekirja õppekäigul osalevatest lastest, mis sisaldab laste nimesid, täiskasvanute/õppekäigul osalejate andmeid allkirjaga kinnitatult

23. Töökorraldus

(1) Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul on õpetaja või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni seitsme lapse, liitrühmas kuni üheksa lapse, aiarühmas kuni kümne lapse kohta. KELS § 7 lõikes 1 nimetatud juhul on õpetaja või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni kaheksa lapse, liitrühmas kuni kümne lapse ja aiarühmas kuni kaheteist lapse kohta.

(2) Laste puhke- või magamise ajal on laste juures vähemalt üks töötaja.

(3) Laste õuesoleku ajal on tagatud täiskasvanute ja laste suhe vastavalt seadusandlusele.

(4) Lasteaias viibivad lapsed õues 1-2 korda päevas. Õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest (tuule-külma indeks).

(5) Õppekäikudel väljaspool lasteaia territooriumi kannavad lapsed ja lasteaia töötajad helkurveste.

(6) Õppekäikudel peab lasterühma saatjaid olema üks täiskasvanu kaheteistkümne lapse kohta aiarühmas ja kaheksa lapse kohta sõimerühmas. Sõimerühmas on õppe- ja jalutuskäikudel väljaspoole lasteaia territooriumi soovitav kasutada abistavat nööri.

(7) Lapsevanemad ja lasteaia töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste või lasteasutuse töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

(8) Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub vastavalt kokkulepitud korrale.

 

  1. peatükk

24. FILMIMINE JA PILDISTAMINE LASTEAIAS JA SELLE TERRITOORIUMIL NING ANDMEKAITSESEADUSE TÄITMINE

(1) Lapse esmakordsel lasteaeda tulekul võtavad õpetajad lapsevanemalt kirjaliku nõusoleku, et tema lapsest tehtud pilte võib kasutada lasteaia siseselt ja postitada ELIISi internetikeskkonda, kus need on rühmaürituste puhul nähtavad sama rühma kõigile lastevanematele ning kogu lasteaia personalile, ühisürituste puhul nähtavad kogu lasteaia vanematele ja personalile.

(2) Lastevanemate poolt lasteaia territooriumil ja üritustel oma tarbeks tehtud pilte ja videosid tohib avalikult jagada (nt internetikeskkonnas jm) üksnes kõigi pildil või videos näha olevate isikute ja lapsevanemate nõusolekul.

(3) Lasteaial on õigus postitada oma Facebook`i lehele ja kodulehele pilte ühisüritustest.

(4) Lapsevanemal on õigus teavitada lasteaia juhtkonda, kui ta ei soovi oma lapse piltide postitamist.

(5) Projektides jne osalemise tarbeks tehtavate videote ja piltide kasutamiseks väljaspool ELIISi ja lasteaeda küsivad õpetajad lapsevanematelt eraldi luba.

(6) Lapse ja tema peret puudutavaid andmeid töötleb lasteaed vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele.

 

  1. peatükk

LÕPPSÄTTED

25. Kodukorra kinnitamine, muutmine ja täiendamine

(1) Kodukorra koostab lasteaia direktor ja kinnitab lasteaia hoolekogu.

(2) Ettepanekuid kodukorra muutmiseks võivad teha lapsevanemad, lasteaia personal ja vallavalitsuse esindajad.