Lapse toiduraha katmise toetus

Lapse toiduraha katmise toetuse taotluste esitamise tähtaeg on 20. jaanuar ja 20. september
Lapse toiduraha katmise toetuse eesmärk on vähekindlustatud peredele toetuse andmine lapse toitlustamise kulude katteks koolieelses lasteasutuses (sealhulgas lastehoius), üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses käivale lapsele. Toetusega hüvitatakse üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpilase toidupäeva maksumuse ja riigi poolt eraldatud koolilõuna toetuse vahe.
Toetuse taotlemiseks esitab lapsevanem, hooldaja, eestkostja ning vajadusel pedagoog või sotsiaaltöötaja vallavalitsusele vormikohase taotluse (leitav Elva valla veebilehel www.elva.ee koos lisadokumentidega hiljemalt 20. jaanuariks. Erakorralistel juhtudel võetakse taotlusi vastu ka muul ajal.
Taotlusele on vaja lisada perekonna kõigi liikmete detsembrikuu sissetulekute ja perekonna jaanuari kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude suurust tõendavad dokumendid (töötasu tõendid, arvelduskonto väljavõte jms). Lapse toiduraha katmise toetus on sissetulekust sõltuv toetus, mida on õigus saada perekonnal, kelle netosissetulek (perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekust on maha arvatud jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud) ühes kuus on väiksem kui riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahekordne määr pereliikme kohta. Alates 1. jaanuarist 2018 on toimetulekupiir 140 eurot.
Otsuse toetuse määramise kohta perioodi 01.01-30.08 eest teeb valla sotsiaal- ja terviseosakond hiljemalt 31. jaanuariks. Toetust ei maksta üldjuhul välja toetuse saajale, vaid kantakse üle teenuse osutaja arvelduskontole.
2016. aasta jaanuarist alates on lasteaias ja -hoius käivatele lastele toidusoodustuse taotlemine korraldatud teisiti. Avaldus tuleb esitada otse vallavalitsusele. Taotluste esitamise tähtaeg on 20.jaanuar ja 20.september. Soodustuse andmise periood on vastavalt taotluse esitamise tähtajale 01.veebruar kuni 31.august ja 01.september kuni 31.jaanuar.
Taotluse blanketil on lisainformatsioon mis hõlbustab dokumendi täitmist. Palume see info kindlasti enne läbi lugeda, kui asute blanketti täitma.
Taotluse juurde tuleb kindlasti lisada kohustuslikud lisad. Nende mitteesitamisel taotlust ei menetleta enne kui vallavalitsusele on esitatud kõik nõutud dokumendid ja kuni selle ajani lapsele toetust ei võimaldata.

Kui vajate veel täiendavat lisainfot, palume pöörduda vallavalitsuse sotsiaalosakonna poole.

Elva valla kodulehel http://www.elva.ee/toiduraha-toetus saab avalduse täita otse veebilehel(vajalik on ID kaardiga sisselogimine). Kasutada saab ka pdf faili, mis on võimalik täita arvutis ja saata koos nõutud lisadokumentidega digiallkirjastatult vallavalitsusele.

Digitaalse allkirjsatamise kohta saab lugeda https://installer.id.ee/.

Lisa 11. Lapsele toiduraha katmise toetuse taotlus