Meie visioon, missioon ja põhiväärtused

 Meie visioon 2020. aastaks on, et Puhja Lasteaed on haridusasutus, kus koostöös perega toetatakse loovust ja avatust väärtustavas keskkonnas iga lapse arengut.

 Meie personal lähtub oma tegevustes lapse huvidest, oskustest ja võimetest, võimaldades igale lapsele eduelamuse.


Lasteaia põhiväärtused:

  • lapsest lähtumine – arvestame lapse individuaalseid võimeid, soove ja vajadusi, toetame lapse loomulikku huvi ümbritseva keskkonna vastu, julgustame last ise otsustama ning valikuid tegema;
  • avatus – teeme koostööd perede ja teiste huvigruppidega, toetame uute ideede rakendamist õppe- ja kasvatustegevuses;
  • usaldus – loome ja säilitame usalduslikke suhteid kollektiivis, lastevanematega ning kogukonnas;
  • turvalisus – tagame vaimselt ja füüsiliselt turvalise kasvu- ja arengukeskkonna lastele ning töökeskkonna täiskasvanuile;
  • areng – loome lastele hea alushariduse saamise võimalused ja toetame personali enesetäiendamist;
  • järjepidevus – väärtustame Eesti rahvuskultuuri ning kodukoha elu- ja looduskeskkonda;
  • aktiivne eluhoiak – osaleme erinevates projektides, korraldame üritusi, hoolitseme nii enda kui laste füüsilise tervise ja liikumisaktiivsuse eest.