Meie visioon, missioon ja põhiväärtused

VISIOON – Puhja Lasteaed Pääsusilm on haridusasutus, kus koostöös perega väärtustatakse last ja toetatakse tema igakülgset arengut.

MISSIOON –Personal lähtub oma tegevustes lapse huvidest, oskustest ja võimetest,
võimaldades igale lapsele eduelamuse.


MEIE VÄÄRTUSED

Lapsest lähtumine – Märkame ja arvestame lapse individuaalseid võimeid ja vajadusi, julgustame last ettevõtlikkusele: ise otsustama, valikuid tegema ja vastutama. Toetame lapse loomulikku huvi ümbritseva keskkonna vastu ja loome selleks soodsad tingimused ning mängulise õpikeskkonna.

Avatus ja koostöö – Peame oluliseks ausat, avatud ja usalduslikku koostööd kolleegide, perede ja teiste huvigruppidega. Osaleme hariduslikes projektides, viime läbi kogukonda ja erinevaid huvigruppe kaasavaid sündmusi.

Tervis ja turvalisus Tagame vaimselt, emotsionaalselt  ja füüsiliselt turvalise ning liikumisaktiivsust toetava kasvu- ja arengukeskkonna lastele ja töötajatele läbi terviseedenduslike tegevuste.

Uuendusmeelsus ja aktiivne eluhoiak – Rakendame uusi ideid ja meetodeid ning kasutame innovaatilisi õppevahendeid õppe- ja kasvatustegevuses. Töötajatele võimaldame järjepidevalt täiend- ja tasemeõpet.

Järjepidevus Traditsioonide kaudu väärtustame Eesti rahvuskultuuri ning Eestimaa elu- ja looduskeskkonda.

Eripära – Lasteaia eripäradeks on maaelu ja looduskeskkonna ning rahvuskultuuri väärtustamine,
keskkonnahoiu ja säästva eluviisi kujundamine, tervislike eluviiside järgimine.

Info värskendatud september 2023