Ajalugu

Puhja Lasteaed Pääsusilm avati 5. märtsil 1979. aastal ning tööd alustasid 4 päevast rühma ja 1 öörühm. Lasteaia tüüpprojekti järgi ehitatud hoone valmis kahes osas, 1978. aastal ja 1980. aastal. Lasteaeda ümbritseb piiratud 1,2 ha suurune heakorrastatud ja mitmekesise haljastusega õueala, mis 2000. aastal sai president Lennart Meri tunnustuse konkursil “Kaunis kodu 2000”.

Aastail 1979-1991 oli lasteaia haldaja TK Tootsi Ulila filiaal. Alates 01.11.1991 oli lasteaed munitsipaalomandis ja pidaja oli Puhja vald. Alates 2018. aastast, pärast valdade ühinemist, on lasteaia pidajaks Elva vald. Lasteaia juhatajana töötas aastail 1979-2003 Siiri Metsik, alates 2003. aasta aprillist oli juhataja Karita Rokka. 2016-2017 õppeaastal oli direktori kohusetäitjaks Ela Raide. 2017. aasta augustist on direktor Leelo Suidt.

Aastail 1985-1995 töötas lasteaia juures Puhja kooli 6-aastaste laste klass.

1994. aastal liitus lasteaed programmiga Hea Algus, mille uuenduslik õppe- ja kasvatustöö korraldus, mitmekesine koolituskava personalile ja lastevanematele ning suuremad rahalised võimalused aitasid oluliselt kaasa lasteaia arengule.

Lasteaia õppe -ja kasvatustegevuse aluseks on Puhja Lasteaed Pääsusilm õppekava.
Lasteaia eripäraks on maaelu ja looduskeskkonna väärtustamine, keskkonnahoiu ja säästva eluviisi kujundamine, õuesõpe, tervisedenduslik tegevus (lasteaed on tervist edendav lasteaed alates 2009. aasta detsembrist), rahvuskultuuri ja traditsioonide hoidmine ning Lapse Päeva tähistamine. Lapse Päevade tähistamisega alustati 1994. aastal ning nende korraldamine sai 2012. aastal tunnustuse Tartu Ülikooli eetikakeskuse konkursil „Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos“.

Aastatel 2004-2010 koostati ja viidi koostöös Puhja Gümnaasiumiga ellu erinevaid loodushariduslikke projekte, mida rahastas KIK, alates aastast 2011 on projektide koostamisega jätkatud iseseisvalt. Aastal 2014 osaleti ühisprojektis Rannu lasteaia ja Konguta kooliga.
Alates 2004. aastast on järjepidevalt korraldatud aprillis-mais Loodussõbra kuud, mille kõik erinevad tegevused on seotud looduse ja keskkonnahoiuga. 2004.-2005. õppeaastal valmis lasteaia õuealale looduse õpperada Väravast väravani koos metoodilise materjaliga. 2006. aastal sai lasteaed Keskkonnaministeeriumi konkursil “Aasta Keskkonnateoke 2006” III preemia.

Puhja Lasteaed Pääsusilm on järjepidevalt osalenud maakondlikel ja üleriigilistel laste laulu-, tantsu- ja folklooripidudel. Alates 2004. aastast toimuvad regulaarselt lasteaia folklooripeod Pääsusilma Pääväk. 2013. aastal peeti lasteaias Tartumaa lasteaedade folklooripäeva. Pikka aega on lasteaias igal aastal viidud läbi rahvakommetega memme-taadi pidu vanavanematele ning keskmise rühma rahvakommetega jõulupidu.

2009. aastast alates kuulub Puhja Lasteaed Pääsusilm Tervist edendavate lasteaedade (TEL) võrgustikku. Meie lasteaed osaleb ka Euroopa Liidu poolt rahaliselt toetatavas üleeuroopalises koolidele ja lasteaedadele puu- ja köögivilja ning koolipiima ja piimatoodete jagamise kavas.

2013. aastast on lasteaed ühinenud programmiga Kiusamisest vaba lasteaed ja kool. Alates 2017.-2018. õppeaastast osaleb projektis juba kaks rühma.

Lasteaia hoonet ja õueala on pidevalt remonditud ja kaasajastatud. 1994. aastal asfalteeriti õueala kõnniteed ja väljakud, 1996. aastal ehitati hoonele viilkatus, 2003. aastal vahetati välja kogu maja aknad, 2004. aastal uuendati katusealused rõdud ja nende piirded ning 2005. aastal rekonstrueeriti hoone siseviimistlus, tehnovõrgud (elekter, valgustus, ventilatsioon, küttesüsteem, ATS jms) ning soetati uus köögitehnika ja osaliselt rühmade mööbel. Rekonstrueerimistöid finantseerisid Puhja vald ja Euroopa Regionaalarengu Fond. 2016. aastal renoveeriti kahe rühma terrassid ja rajati EAS-i toel uuendatud idapoolne õueala koos uute atraktsioonide ja piirdeaiaga.

Alates 2015. aastast kasutab meie lasteaed Eesti Lasteaedade Internetipõhist Infosüsteemi (ELIIS).

2017.-2018. õppeaastast alates on Puhja Lasteaia Pääsusilm rühmadel rahvapärased lillenimed: Õnnelill, Piibeleht, Meelespea, Kuldnupp, Kuldvõti ja Rukkisinine.