Tervisemeeskonna eesmärgid 2020/2021

-Terviseedenduse alane koostöö erinevate huvigruppide vahel on süsteemne ja tulemuslik.

– Lasteaia sise- ja väliskeskkond on tervislik ja turvaline ning vastab tervisekaitsenõuetele.
– Lasteaia ürituste kavas on tähtsamad rahvusvahelised ja vabariiklikud tervisepäevad ja nädalad.
– Õppe- ja kasvatustegevused lähtuvad laste eripärast ja individuaalsusest.
– Teeme igakülgset koostööd lastevanematega propageerides tervislikke eluviise.
– Liikumisaktiivsuse tõstmine on meie maja üheks prioriteediks.
– Naudime õues liikumist ja õppimist.