Elva Vallavalitsuse juhised koolieelsete lasteasutuse juhtidele, töötajatele ja lapsevanematele

Elva 25.08.2020 nr 13-3/224
Elva vallavalitsuse juhised koolieelsete lasteasutuse juhtidele, töötajatele ja lapsevanematele COVID-19 viiruse ennetamisel 2020/2021 õppeaasta alguses töö korraldamiseks
Lugupeetud koolieelsete lasteasutuste direktorid, töötajad ja lapsevanemad!
Juhiste koostamisel on lähtutud Terviseameti soovitustest, Haridus- ja Teadusministeeriumi suunistest ning valla haridusjuhtide 19.08.2020 toimunud koosoleku ettepanekutest.
Tänase, 25. augusti seisuga ei ole vallavalitsusele teadaolevalt Elva vallas mitte ühtegi aktiivset koroonaviiruse juhtumit. Elva vallas on kogu suveperiood olnud olukord rahulik, aktiivseid juhtumeid ja puhanguid meie vallas olnud ei ole ning seda kindlasti seetõttu, et inimesed on järginud Terviseameti juhiseid ning olnud praeguses olukorras igati arusaavad ning koostööaltid.
Vallavalitsus annab eelseisvaks tööperioodi alguseks järgmised juhised:
Lapse lasteaeda toomine. Lasteaeda võib tulla ainult terve laps (mitte ühegi haigussümptomiga) ja teda toob terve lapsevanem. Lapse lasteaeda vastuvõtmine ja lapsevanemale üleandmine korraldada võimalusel õuealal või tuulekojas. Lapse lasteaeda tulekul hindab rühmatöötaja lapse tervise seisundit ning tal on õigus haigusnähtudega laps koos lapsevanemaga koju tagasi saata.
Lasteaiaga harjutamine. Esimest korda lasteaeda või lastehoidu alustava lapse puhul vältida tavapärast harjutamise viisi, kus mitmed lapsevanemad viibivad samal ajal rühmaruumis. Siseruumide jaoks tuleks koostada lapsevanematele ajagraafikud harjutusaegade jaoks, mille eesmärk on hajutada lapsevanemate samaaegseid rühmakülastusi. Täita tuleb kõiki hügieeninõudeid.
Tegevused lasteaias. Igapäevased tegevused rühmades korraldada väiksemates gruppides, eelistades õuetegevusi ning vähendades seeläbi lähikontakte. Kõikide tegevuste puhul tuleb järgida hügieeninõuete täitmist.
Tegevused lasteaias COVID-19 diagnoosi saanud isiku puhul ja lähikontakti korral (kui isik on testitud ja testi tulemus oli positiivne):

 1. Igast juhtumist tuleb viivitamatult teavitada vallavalitsust, et koostöös lasteaia pidajaga langetada operatiivselt otsuseid ja kavandada edasine tegevus- ja teavitusplaan asutuses.
 2. Kui õpetaja/rühmatöötaja/laps käis haigussümptomitega lasteaias ühe rühma piires ja teistes ruumides ei olnud, siis tuleb sulgeda vaid see konkreetne rühm.
 3. Kui positiivse testitulemuse annab lapsevanem, kelle laps käis 3-5 päeva enne diagnoosi saamist lasteaias, siis suletakse vaid antud rühm. Lapsevanem peab olukorrast lasteaeda viivitamatult teavitama.
 4. Kui õpetaja/rühmatöötaja/laps on olnud lähikontaktis diagnoosi saanud isikuga, tuleb järgida kõiki Terviseameti poolt antud juhiseid (jääda eneseisolatsiooni, jälgida oma tervist jm). Haigustunnuste ilmnemisel võtta kontakti oma perearstiga, kes teeb saatekirja testimisele. Lasteaeda ega rühma sulgema ei pea.
 5. Kui lapsevanem oli lähikontaktne positiivse testi andnud isikuga, siis ta jääb eneseisolatsiooni ja oma last lasteaeda ei vii. Lasteaiarühm jääb avatuks.

  Lisainfot leiab:
  Käitumisjuhised viiruse leviku ennetamiseks: 10 kõige olulisemat asja https://www.kriis.ee/et/koroonaviiruse-abc
  Lasteaedade töö ja nakkusohu vältimine: https://www.kriis.ee/et/lasteaedade-too
  Pindade desinfitseerimine: https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/juhend_lasteaedadele_ja_lapsehoidudele_04.04.20.pdf
  Haridus- ja Teadusministeeriumi suunised https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_koolialgusepakett_a4_2020-2021_viimane.pdf
  Teave liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele
  Lugupidamisega
  /allkirjastatud digitaalselt/
  Toomas Järveoja
  vallavanem